234 099 899 (8-17 hod)     info@petgourmet.cz

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA)

Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které nám sdělujete za účelem vyřízení Vaší objednávky týkající se koupě zboží učiněné prostřednictvím telefonické objednávky, aktivního telemarketingu, webové stránky www.helvetia.cz, objednávkové SMS či objednávkového kuponu. Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky, jakož i zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

1. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás), kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na základě Vaší objednávky zboží přitom zpracováváme následující osobní údaje o Vás:
- jméno a přímení,
- adresu Vašeho bydliště, případně doručovací adresu,
- fakturační a platební údaje,
- telefonní spojení, případně záznam telefonického hovoru, pokud objednávka byla učiněna telefonicky
- e-mail
- IP adresu(dále jen „Osobní údaje“).

2. Naše společnost, tj. společnost Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, IČ: 284 00 658, DIČ: CZ284 00 658, je provozovatelem internetového obchodu www.petgourmet.cz, a zároveň je správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďujeme, disponujeme s nimi, a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

3. Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou námi nabízeného zboží, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Právním základem je v tomto případě čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení, tedy plnění smlouvy, případně realizace opatření před uzavřením smlouvy s námi. Pokud Vaše kontaktní údaje nepoužíváme pro marketingové účely, budeme uchovávat Vaše Osobní údaje shromážděné pro účely zpracování smlouvy až do uplynutí platnosti zákonných nebo případných smluvních práv na záruku a garanci. Po uplynutí této doby uchováváme informace o smluvním vztahu, které jsou vyžadovány podle platných právních předpisů (zejména dle zákona o účetnictví a daňových předpisů). Veškeré informace, které nejsou relevantní pro daňové účely, budou vymazány poté, co účel jejich zpracování již nebude relevantní.

4. Vaše Osobní údaje v podobě jména a příjmení, emailu a telefonního spojení jsme dále oprávněni zpracovávat pro účely šíření obchodních sdělení prostřednictvím emailu, SMS, telefonicky nebo poštou, prostřednictvím kterých Vám sdělujeme novinky týkající se naší společnosti, nabídek zboží, slevových akcí a dalších novinek, pouze však v případě, že jste nám k tomu udělili výslovný souhlas. Právním základem zpracování je v tomto případě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení, tedy Váš souhlas, o který Vás pro tento účel požádáme.Pokud jsme Vaše osobní údaje získali v souvislosti s Vaším (předchozím) nákupem zboží v internetovém obchodě www.helvetia.cz nebo nákupem provedeným jiným způsobem, například prostřednictvím telefonické, SMS, či písemné objednávky, to vše v souladu s platnými právními předpisy, a to Nařízením, a dále zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění případně zákonem č. 125/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, budeme oprávněni tyto údaje zpracovávat pro účely šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronických komunikací. Pro tento účel může být prováděno i profilování (zejména dle dosavadních nákupů a Vašich preferencí), a to za účelem lepšího přizpůsobení (individualizace) nabízeného zboží. Právním základem zpracování je v tomto případě (v omezených případech) čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení, tedy oprávněný zájem správce.Pokud si od nás nepřejete dostávat tento druh komunikace, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, případně vznést námitku proti takovému zpracování Osobních údajů s účinkem do budoucna. Vaše kontaktní údaje pak budou pro toto použití zablokovány. V případě odhlášení se z odběru reklamy je však nutné počítat s určitou technickou lhůtou pro zpracování Vaší žádosti a z toho důvodu mohou být reklamy i nadále po krátkou přechodnou dobu zasílány na Vaši adresu. V tomto směru žádáme o Vaši shovívavost. Odvolání souhlasu, případně námitku lze zaslat e-mailem na zde uvedené adresy nebo poštou na kontaktní údaje uvedené v části 9 dále. Také je možné kdykoli se bezplatně odhlásit z odběru této komunikace kliknutím na odhlašovací odkaz na konci každého e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu info.cz@helvetia-dm.com. V takovém případě je třeba upřesnit, pro jaký komunikační kanál (případně zda pro všechny) jste odhlášení zvolili.

5. Vaše Osobní údaje jsme oprávněni předávat zpracovatelům osobních údajů, kteří dle našeho pokynu a na základě smlouvy uzavřené s námi v souladu s čl. 28 Nařízení zpracovávají Osobní údaje výlučně pro námi stanovené účely, a to zejména za účelem zajištění doručení zboží a platebního styku, případně za účelem zajištění marketingových akcí, vymáhání našich pohledávek apod. Těmito zpracovateli jsou mimo jiné společnosti: Conectart s.r.o., Callcentrum zdraví Pankrác s.r.o., Data Building s.r.o., DomiCall s.r.o., DomiCall Brno s.r.o., Formica Group s.r.o., Premium Payments, a.s., Intelligent Connections s.r.o., McRAI s.r.o., Integra Czech Republic, s.r.o., Ing. Jiří Maroušek, salesforce.com EMEA Limited, Apex Computer s.r.o., Best Solutions s.r.o., SAD Collection s.r.o. (dříve Creditexpres ČR s.r.o.), MBA Consulting s.r.o., Česká pošta s.p., General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Údaje o zpracovatelích, tj. komu byly Vaše osobní údaje předány, Vám sdělíme na základě Vaší žádosti zaslané na e-mail: info.cz@helvetia-dm.com. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými právními předpisy.

6. Neprobíhá předávání Osobních údajů do třetích zemí (s výjimkou členských států EU).

7. Přístup k Vašim Osobním údajům mají pouze osoby zaškolené pro práci s nimi. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečeném serveru.

8. Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením a navazujícími právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:
- právo získat potvrzení, zda Vaše Osobní údaje jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup či kopii těchto Osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
- právo na opravu svých Osobních údajů,
- právo na výmaz svých Osobních údajů,
- právo na omezení zpracování Osobních údajů,
- právo na přenositelnost Osobních údajů,
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Můžeme Vás ujistit, že nezakládáme žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je z naší strany prováděno, nemá pro Vás jakožto subjekt údajů právní účinky, ani se jej významně nedotýká.

9. Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování Osobních údajů, můžete směřovat na adresu info.cz@helvetia-dm.com. O ukončení zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky můžete požádat též způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení. Žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek z Vaší strany bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.Kontaktní údaje:Kontaktní údaje správce jsou následující:


Helvetia Direct Marketing s.r.o.
P.O. Box 50, 280 02 Kolín 2
www.petgourmet.cz
tel. 234 099 899 (Volání z naší strany není zatíženo žádným poplatkem, hradíte pouze poplatek dle ceníku Vašeho telefonního operátora.)
email: info@petgourmet.cz


Verze: 5.10.2023

 

 

PetGourmet