234 099 899 (8-17 hod)     info@petgourmet.cz

Všeobecné obchodní podmínky


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky, za nichž prodávající prodává zboží fyzickým osobám spotřebitelům jako kupujícím (dále jen „kupující“) zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím tištěných reklamních materiálů, svých internetových stránek www.helvetia.cz, nabídek prostřednictvím internetu a aktivním telemarketingem. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí zboží vyráběné prodejcem, zejména pod značkou PetGourmet.

Prodávajícím je společnost:
Helvetia Direct Marketing s.r.o.,
IČ: 284 00 658,
DIČ: CZ 284 00 658,
se sídlem: Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10
(dále jen „prodejce“)

Adresa pro vrácení zboží:
PetGourmet, P.O. Box 50, 280 02 Kolín 2
Telefon: 234 099 899 (Po - Pá 8:00 – 17:00).
Email: info@petgourmet.cz

1.2. Prodejce může v určitých případech (urychlení dodávky, kompletní sortiment na skladě) využít na uspokojení objednávky také některého ze svých logistických partnerů. V každém případě však nese kompletní zodpovědnost (za vyřízení objednávky, kvalitu produktů, případné reklamace apod.) vůči zákazníkovi vždy prodejce.

1.3. Spotřebitelem se rozumí kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodejcem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

1.4. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodejce a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené jedním ze způsobů uvedených v čl. 2.2. VOP (dále jen „kupní smlouva“).

1.5. Právní vztahy mezi prodejcem a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodejcem a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

1.6. VOP tvoří součást kupní smlouvy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou má přednost text kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá a vyhotovuje v českém jazyce, stejně tak se v českém jazyce vyhotovují i VOP. Součástí VOP je dokument Zásady zpracování osobních údajů, který si můžete přečíst na: www.petgourmet.cz/Ochrana osobních údajů

1.7. Kupující, kteří objednávají zboží prostřednictvím internetových stránek www.helvetia.cz odesláním své objednávky vyjadřují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující, kteří objednávají jiným způsobem, mají vždy k dispozici Všeobecné obchodní podmínky ve zkrácené formě, přičemž jejich plné znění je k dispozici na www.helvetia.cz, a odesláním své objednávky vyjadřují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy (objednávky) mezi prodejcem a kupujícím.

1.8. Internetový obchod provozovaný prodejcem na internetových stránkách www.helvetia.cz obsahuje zboží nabízené prodejcem k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující
c) textový popis nabídky;
d) specifikace produktu dle jeho povahy;
e) cenu produktu, která je celkovou cenou zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
f) náklady na dodání produktu; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, je sdělen údaj za jedno zúčtovací období, kterým je doba tří týdnů, pokud je cena neměnná.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

1.9. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodejci se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodejce je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1. Doručením objednávky kupujícího prodejci vzniká smluvní vztah mezi prodejcem a kupujícím a dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodejce si nicméně vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. kupující se stane vlastníkem zboží až okamžikem zaplacení ceny zboží.
2.2. Kupující může provést objednání zboží následujícími způsoby:
a) vyplněním objednávkového kuponu a jeho zasláním poštou na adresu prodejce uvedenou na reklamním materiálu či nascanovanou jako přílohu e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu;
b) vyplněním objednávkové SMS a jejím zasláním na uvedené SMS číslo;
c) vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na www.helvetia.cz;
d) prostřednictvím aktivního telemarketingu ze strany prodejce, tj. objednávky kupujícího po telefonu, za podmínky následného potvrzení objednávky zaslané kupujícímu v textové podobě, se kterou následně kupující projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem na listině, přičemž za souhlas projevený elektronicky bude považována i úhrada ceny za zboží;
e) na základě telefonické objednávky ze strany kupujícího;
f) jiným způsobem, který je akceptovatelný jak pro prodejce, tak kupujícího.

2.3. Objednávkový formulář, kupon, SMS obsahují a na základě telefonické objednávky jsou sdělovány zejména následující informace:

a) údaje o totožnosti prodejce,
b) specifikace zboží,
c) cena a způsob úhrady kupní ceny zboží,
d) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
e) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
f) informace o podmínkách, lhůtě a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, a
g) informace o době trvání závazku a případně podmínky ukončení závazku
(dále společně jen jako „objednávka“).
Objednávka se dle jednotlivých způsobů objednání zboží považuje za doručenou okamžikem doručení objednávkového kuponu nebo doručením vyplněné objednávkové SMS nebo doručením objednávkového formuláře na www.helvetia.cz; v případě uskutečnění telefonického hovoru formou aktivního telemarketingu potvrdí prodejce uskutečnění nabídky v textové podobě; kupující je nabídkou vázán až od okamžiku, kdy s nabídkou projeví svůj souhlas, a to buď elektronicky, nebo podpisem objednávky na listině, přičemž za souhlas projevený elektronicky bude považována i úhrada ceny za zboží.

2.4. Sjednává-li se kupní smlouva prostřednictvím aktivního telemarketingu, sdělí prodejce kupujícímu základní údaje o své totožnosti a účel hovoru. Kupující zároveň v tomto případě bere na vědomí, že telefonický hovor je pro tento účel nahráván (o čemž je informován zkraje telefonického hovoru) a že může být použit i jako důkaz v případném soudním řízení.

Prodejce po ukončení telefonického hovoru učiněného za účelem aktivního telemarketingu potvrdí svoji nabídku kupujícímu v textové podobě, a to zasláním SMS, e-mailu nebo poštou na adresu kupujícího. Text potvrzení nabídky formou e-mailu nebo poštou na adresu kupujícího bude obsahovat údaje uvedené v čl. 2.3. těchto VOP, v případě SMS zprávy budou tyto údaje uvedeny ve zkráceném nezbytném rozsahu s ohledem na povahu tohoto komunikačního kanálu.

Potvrzení či odmítnutí textové objednávky zaslané prodejcem kupujícímu, je kupující oprávněn vyjádřit jakýmkoliv srozumitelným způsobem, v případě použití SMS alespoň uvedením slova „ANO“, případně „NE“.

2.5. V případě uskutečnění objednávky odesláním objednávkového formuláře na www.helvetia.cz, je kupujícímu před jejím odesláním umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tím není dotčena povinnost kupujícího odeslat prodejci potvrzení objednávky učiněné telefonickým hovorem v textové podobě v souladu s čl. 2.3. a 2.4. těchto VOP.

2.7. Do doby odeslání zboží kupujícímu je kupující oprávněn objednávku celou nebo i částečně stornovat, a to buď elektronicky nebo telefonicky. Stornování je potvrzeno doručením informačního e-mailu či telefonicky.

2.8. Veškeré nabídky prodeje zboží uvedené prodejcem jakýmkoliv způsobem jsou nezávazné a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.9. Webové rozhraní obchodu prodejce obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem těchto služeb.

2.11. Prodejce uchovává kupní smlouvu v elektronické podobě. Po uzavření smlouvy vydá prodejce kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, a to v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

2.12. Prodejce si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

2.13. Prodejce má s ohledem na čl. 2.8. VOP právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že budou vyčerpány zásoby prodejce nebo prodejce z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodejce má povinnost o takové skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit a vrátit již uhrazenou kupní cenu.

2.14. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy info.cz@helvetia-dm.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodejce na elektronickou adresu kupujícího.

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Kupní cena každého druhu zboží je vždy konečná a jednoznačně každému druhu zboží přiřazena v nabídce prodejce, obsahuje všechny daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Kupní cena platí až do vyprodání zásob, pokud u některého druhu zboží není vymezena platnost ceny jiným způsobem.

3.2. Vyplněním a zasláním objednávky, případně potvrzením objednávky, kupující výslovně souhlasí s nabízenou cenou.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodejci také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) složenkou na kupní cenu zboží, přiloženou ke každé zásilce, kterou kupující uhradí do uvedeného data splatnosti;
b) dobírkou;
c) bezhotovostním způsobem, a to:
- platební kartou online,
- online bankovním převodem nebo
- standardním bankovním převodem.

Bezhotovostní platby jsou zajišťovány pomocí platební brány provozované společností ComGate Payments, a.s. (viz čl. 3.7. VOP)

3.5. V případě platby složenkou je kupní ceny splatná v den uvedený na složence. V případě platby na dobírku je cena splatná v okamžiku doručení. V případě bezhotovostní platby kartou online nebo bankovním převodem je cena splatná v uvedený den splatnosti.

3.6. Pokud kupující k úhradě zboží nepoužije k zásilce připojenou předvyplněnou poštovní poukázku nebo platbu dobírkou, a zvolí možnost bezhotovostní platby platební kartou online nebo bankovního převodu, je na straně kupujícího zodpovědnost za použití správných platebních údajů, tj. zejména uvedení správné částky, variabilního symbolu a bankovního spojení u bankovního převodu, a uvedení správného čísla bankovní karty, platnosti a CVC kódu, případně provedení navazujícího ověření platby u platby kartou online. Prodejce nenese zodpovědnost za případnou újmu vzniklou kupujícímu v případě, že kupující při platebním převodu uvede nesprávný(-é) platební údaj(-e).

3.7. Bezhotovostní platby, kterými se rozumí platba kartou on-line, platba platební kartou pomocí služby Apple Pay či Google Pay, bankovní převod on-line a standardní bankovní převod, jsou prodávajícím zajišťovány prostřednictvím tzv. platební brány „ComGate“, provozované společností

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
Web: https://www.comgate.cz/platebni-brana

Platební brána je platební metoda, která umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového bankovnictví. Pokud si kupující vybere jako způsob zaplacení ceny zboží platbu kartou on-line, bankovní převod on-line nebo standardní bankovní převod, probíhá platba tak, jak je uvedeno dále, v závislosti na zvoleném způsobu platby.

Platba pomocí platební karty:

Po přesměrování do rozhraní platební brány ComGate je kupující vyzván k zadání čísla karty, data její platnosti a CVC kódu. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure. Následně je kupující vyzván, aby provedení platby schválil či ověřil způsobem dle požadavků své banky. Po schválení je kupující přesměrován zpět na e-shop prodejce.
Bližší informace o platbě kartou jsou uvedeny pod odkazem: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou; platební brána podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro.

Platba pomocí platební karty prostřednictvím služeb Apple Pay a Google pay:

Apple Pay a Google pay jsou platebními metodami, při nichž zákazník platí kartou uloženou v Peněžence Apple, resp. Peněžence Google a nemusí tedy vyplňovat číslo platební karty, ani další údaje. Pokud má kupující v některé ze svých elektronických peněženek uloženo více karet, je nutné vybrat kartu, kterou má být platba uhrazena. V dalším kroku kupující potvrdí zaplacení platby, obvykle v mobilní aplikaci své banky. Po schválení bude kupující přesměrován zpět na e-shop prodejce.

Bližší návod pro platbu pomocí Apple Pay je uveden pod odkazem https://help.comgate.cz/v1/docs/apple-pay; pro zobrazení služby je potřeba mít k dispozici webový prohlížeč Safari a zařízení od společnosti Apple, které disponuje Touch ID nebo Face ID. Pro funkčnost této platební metody je nezbytné nejprve uložit platební kartu do Peněženky Apple.

Bližší návod pro platbu pomocí Google Pay je uveden pod odkazem https://help.comgate.cz/v1/docs/google-pay; pro zobrazení služby je potřeba mít k dispozici podporovaný webový prohlížeč (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera nebo UC), nebo zařízení s OS Android nebo Wear OS. Pro funkčnost této platební metody je nezbytné nejprve uložit platební kartu do Peněženky Google.

Platba pomocí online bankovního převodu:

Online bankovní převody pomocí platebních tlačítek jsou platby prostřednictvím internetového bankovnictví s okamžitým potvrzením úhrady. Proces platby je následující:

- Ze seznamu bank si kupující vybere svou banku.
- Po výběru banky má kupující možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo klikne na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“ a je přesměrován do internetového bankovnictví.
- Po přihlášení do online bankovnictví se mu zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nemá kupující možnost měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce.
- Po zaplacení je zákazník přesměrován zpět do e-shopu.

Bližší informace o platbě bezhotovostním převodem jsou uvedeny pod odkazem https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody; online bankovní převody jsou dostupné u České spořitelny a.s., ČSOB a.s., Komerční banky a.s., Raiffeisen Bank a.s., UniCredit Bank a.s., mBank a.s. a Fio banky a.s.

Platba pomocí klasického bankovního převodu:

Klasický bankovní převod je způsob platby, při němž zákazník provádí platbu z prostředí internetového bankovnictví. Na rozdíl od online bankovního převodu se nezobrazí žádné předvyplněné údaje, vše musí vyplnit ručně. Platbu si však může ulehčit pomocí QR kódu.

Proces platby
- Zákazník si ze seznamu vybere svou banku, pokud zákazník nenajde svou banku mezi online bankovními převody, zvolí metodu ostatní banky.
- Poté se mu zobrazí platební údaje k platbě jako číslo účtu protistrany, částka a variabilní symbol.
- Zákazník se přihlásí do svého internetového bankovnictví a zadá zde údaje, které zobrazila platební brána.
- V případě, že zákazníkův mobilní telefon podporuje čtení QR kódů, může zákazník zaplatit pomocí QR platby.
- Po zadání údajů k platbě nebo jejich načtení přes QR kód je možné platbu potvrdit.
- Po zaplacení je zákazník přesměrován zpět do e-shopu.

3.8. V případě, že je kupující v prodlení s platbou, prodejce jej na tuto skutečnost upozorní jednou upomínkou zdarma, aby dal možnost kupujícímu tuto situaci vyřešit (úhradou zásilky, vrácením zásilky, případně reklamací u doručovací společnosti pro ztrátu zásilky). V případě, že kupující ani po prvním upozornění situaci nevyřeší, vyhrazuje si prodejce právo v dalších upomínkách účtovat poplatky spojené s přípravou, tiskem a zasíláním upomínek, stejně tak jako případně účtovat úroky z prodlení z dlužné částky (poplatky jsou: za druhou upomínku 50 Kč, za třetí 110 Kč, za čtvrtou 180 Kč, za pátou 260 Kč). V případě, že k vyřešení pohledávky nebude stačit ani zaslání pěti upomínek, si vyhrazuje prodejce právo předat neuhrazenou pohledávku některé ze společností, které se profesionálně zabývají vymáháním pohledávek, případně od kupní smlouvy odstoupit.

3.9. Prodejce si vyhrazuje právo na tiskové chyby v reklamním materiálu a na internetu.

3.10. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo na žádost kupujícího, vystaví Prodejce ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude doručen se zbožím nebo elektronickou cestou na e-mail kupujícího. Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.12. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ


4.1. Prodejce dodá zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím jiného autorizovaného doručovatele. V případě jednorázové objednávky je zboží kupujícímu dodáno obvykle do jednoho týdne od obdržení objednávky, nejpozději však do třiceti dnů. V případě objednávky pravidelného zasílání je první zásilka kupujícímu dodána do 1-3 týdnů od obdržení jeho objednávky, následně bude prodejce kupujícímu zasílat každé tři týdny pravidelné zásilky zboží až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví.

4.2. Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodejci vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.

4.3. V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


5.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.2. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodejci. Standardní formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách (www.helvetia.cz/wa), ale jeho použití je nepovinné. Písemný projev o odstoupení od kupní smlouvy by měl obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, příp. e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení a musí být zaslán na adresu zákaznického oddělení prodejce e-mailem: info.cz@helvetia-dm.com, nebo poštou: PetGourmet, P.O. BOX 50, 280 02 Kolín 2. Tato adresa také slouží k vrácení zboží. Po obdržení odstoupení prodejce potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu. Pro urychlení a zjednodušení celého procesu Vám doporučujeme odstoupit od smlouvy na telefonním čísle našeho zákaznického oddělení: 234 099 899 (Po - Pá 8:00 – 17:00).

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodejci nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodejci, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující není oprávněn vrátit prodejci zboží formou dobírky. Pro případ, že tak učiní, si prodejce vyhrazuje právo dobírku odmítnout, případně ponížit hodnotu peněžních prostředků, které bude na základě odstoupení povinen kupujícímu vrátit, o cenu dobírky a náklady s tím spojené. Kupující je povinen pro zaslání zboží zpět použít takovou doručovací službu, která dokáže zásilku doručit na P.O.BOX.

5.5. Ve lhůtě sedmi (7) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodejce oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodejci vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodejce povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, nikoliv však dříve, než obdrží vrácené zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodejce vrátí kupujícímu finanční prostředky převodem na bankovní účet. V případě, že kupující zboží uhradil jiným způsobem než převodem na účet a s vrácením peněžních prostředků převodem na účet nesouhlasí, v oznámení od odstoupení od smlouvy uvede, že si peněžní prostředky přeje zaslat stejným způsobem, jakým došlo k úhradě zboží. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uvede číslo bankovního účtu, na který mu má být vrácena kupní cena. V případě, že kupující nebude souhlasit s převodem peněžních prostředků na bankovní účet, uvede tuto skutečnost v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy spolu s adresou, na kterou bude kupní cena vrácena prostřednictvím poštovní poukázky B. Vrácení kupní ceny poukázkou je zatíženo poplatkem za administrativní vícenáklady prodejce ve výši 35 Kč a poplatkem za poštovní poukázku B dle ceníku České pošty, prodejce tedy kupujícímu vrátí peněžní prostředky ponížené o částku odpovídající součtu těchto poplatků.

5.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující prodejci zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

5.9. Kupující odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodejci vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. V případě zrušení pravidelného zasílání se kupující obrátí na prodejce ideálně na telefonním čísle 234 099 899 (Po-Pá: 8-17 hod) z důvodu aktuálních informací o stavu zásilek. Lze samozřejmě využít i adresu elektronické či běžné pošty, která je uvedena v sekci Kontakty. Podmínky pro pravidelné zasílání zboží jsou uvedeny na www.petgourmet.cz/Klub mazlíčků

5.11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanovuje, že bod 5.9. těchto VOP má přednost před bodem 6.7. těchto VOP.

 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY


6.1. Prodejce odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodejce souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Prodejce odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodejcem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodejce kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

6.3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodejce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.4. Prodejce odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodejce věc na vlastní náklady.

6.5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 6.4. těchto VOP,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

6.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

6.7. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

6.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.9. Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

6.10. O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1. Kupující na základě objednávky zboží sděluje prodejci své osobní údaje. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.petgourmet.cz/Ochrana osobních údajů

7.2. Prodejce používá v rámci svých internetových stránek tzv. cookies, což jsou malé textové soubory, které webové stránky, které navštívíte, ukládají do počítače kupujícího. Webové stránky používají soubory cookies, aby uživatelům umožnily efektivně se orientovat a provádět určité funkce. Soubory cookies, které jsou vyžadovány pro správné fungování webových stránek (tzv. nezbytné cookies), je možné nastavovat bez svolení kupujícího. U ostatních cookies nám kupující může udělit souhlas s jejich využitím. Udělený souhlas lze odvolat z patičky hlavní stránky na odkazu „Nastavení souboru cookie“. Informace o zpracování osobních údajů, o Vašich právech a naše kontaktní údaje naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, viz odkaz výše.

 

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU


8.1. Dle ust. § 20d ZOS má každý kupující – spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené s prodejcem (dále jen „spor“).

8.2. Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodejce doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakty na prodejce pro vyřešení nastalé situace, případně se při nespokojenosti s řešením obrátit přímo na ombudsmana společnosti (ombudsman@petgourmet.cz).

8.3. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh zákazníka, který je zákazník oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil poprvé své právo, které je předmětem sporu.

8.4. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20n až 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 5.10.2023.

9.2. Prodejce si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nevztahují na již dříve uzavřené kupní smlouvy.

 

Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné od 20.3.2023 do 4.10.2023 jsou k dispozici na www.petgourmet.cz/vop-old1

PetGourmet