234 099 899 (8-17 hod)     info@petgourmet.cz

Všeobecné obchodní podmínky od 1.9.2022 do 20.3.2023

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky členství v Klubu mazlíčků PetGourmet, které je ZDARMA a není časově omezeno, stejně tak upravují podmínky za nichž společnost Helvetia Direct Marketing s.r.o., IČO: 284 00 658, DIČ: CZ 284 00 658, se sídlem: Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10 (dále jen „prodejce“) prodává zboží fyzickým osobám spotřebitelům jako kupujícím (dále jen „kupující“) zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím tištěných reklamních materiálů, svých internetových stránek, nabídek prostřednictvím internetu a aktivním telemarketingem. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí zboží vyráběné zejména pod značkou PetGourmet..

1.2. Prodejce může v určitých případech (urychlení dodávky, kompletní sortiment na skladě) využít na uspokojení objednávky také některého ze svých logistických partnerů. V každém případě však nese kompletní zodpovědnost (za vyřízení objednávky, kvalitu produktů, případné reklamace apod.) vůči zákazníkovi vždy prodejce.
1.3. Provozovatelem a vlastníkem domény www.petgourmet.cz je prodejce.

1.4. Spotřebitelem se rozumí kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodejcem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodejce a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené jedním ze způsobů uvedených v čl. 2.2. VOP (dále jen „kupní smlouva“).

1.6. Právní vztahy mezi prodejcem a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodejcem a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

1.7. VOP tvoří součást kupní smlouvy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou má přednost text kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá a vyhotovuje v českém jazyce, stejně tak se v českém jazyce vyhotovují i VOP.

1.8. Kupující, kteří objednávají zboží prostřednictvím internetových stránek www.petgourmet.cz odesláním své objednávky vyjadřují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující, kteří objednávají jiným způsobem, mají vždy k dispozici Všeobecné obchodní podmínky ve zkrácené formě, přičemž jejich plné znění je k dispozici na www.petgourmet.cz, a odesláním své objednávky vyjadřují souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy (objednávky) mezi prodejcem a kupujícím.

1.9. Internetový obchod provozovaný prodejcem na internetových stránkách www.petgourmet.cz obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:
a) název produktu;
b) fotografie produktu; mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový pois nabídky;
c) textový popis nabídky;
d) specifikace produktu dle jeho povahy;
e) cena produktu - je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;

1.10. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodejci se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodejce je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Doručením objednávky kupujícího prodejci vzniká smluvní vztah mezi prodejcem a kupujícím a dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodejce si nicméně vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. kupující se stane vlastníkem zboží až okamžikem zaplacení ceny zboží.

2.2. Kupující může provést objednání zboží následujícími způsoby:
a) vyplněním objednávkového kuponu a jeho zasláním poštou na adresu prodejce uvedenou na reklamním materiálu, faxem na uvedené faxové číslo, či nascanovanou jako přílohu e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu;
b) vyplněním objednávkové SMS a jejím zasláním na uvedené SMS číslo;
c) vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na www.petgourmet.cz;
d) prostřednictvím aktivního telemarketingu, tj. objednávky kupujícího po telefonu;
e) na základě telefonické objednávky.
f) jiným způsobem, který je akceptovatelný jak pro prodejce, tak kupujícího.

2.3. Objednávkový formulář, kupon, SMS obsahují a na základě telefonické objednávky jsou sdělovány zejména následující informace:
a) specifikace zboží,
b) cena a způsob úhrady kupní ceny zboží,
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
(dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávka se dle jednotlivých způsobů objednání zboží považuje za doručenou okamžikem doručení objednávkového kuponu nebo doručením vyplněné objednávkové SMS nebo doručením objednávkového formuláře na www.petgourmet.cz nebo uskutečněním telefonického hovoru.

2.4. Sjednává-li se kupní smlouva prostřednictvím aktivního telemarketingu, sdělí prodejce kupujícímu základní údaje o sobě a účel hovoru.

2.5. V případě uskutečnění objednávky odesláním objednávkového formuláře na www.petgourmet.cz, je kupujícímu před jejím odesláním umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Do doby odeslání zboží kupujícímu je kupující oprávněn objednávku stornovat, a to buď elektronicky nebo telefonicky. Stornování je potvrzeno doručením informačního e-mailu či telefonicky.

2.8. Veškeré nabídky prodeje zboží uvedené prodejcem jakýmkoliv způsobem jsou nezávazné a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.9. Webové rozhraní obchodu prodejce obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11. Prodejce uchovává kupní smlouvu v elektronické podobě. Kupující má právo si vyžádat kopii kupní smlouvy (případně záznam objednávky prostřednictvím telefonického hovoru) od prodejce, který je povinen mu ji zpřístupnit do 30 dnů od podání takové žádosti.

2.12. Prodejce si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

2.13. Prodejce má s ohledem na čl. 2.8. VOP právo stornovat objednávku v případě, že budou vyčerpány zásoby Prodejce nebo Prodejce z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodejce má povinnost o takové skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit a vrátit již uhrazenou kupní cenu

2.14. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje Prodejce prostřednictvím elektronické adresy info@petgourmet.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodejce na elektronickou adresu kupujícího.


III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena každého druhu zboží je vždy konečná a jednoznačně každému druhu zboží přiřazena v nabídce prodejce. Kupní cena platí až do vyprodání zásob, pokud u některého druhu zboží není vymezena platnost ceny jiným způsobem.

3.2. Vyplněním a zasláním objednávky (případně objednávkou po telefonu) kupující výslovně souhlasí s nabízenou cenou. V případě telefonické objednávky vysloví kupující souhlas s nabízenou cenou v rámci hovoru.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodejci také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Ke každé zásilce je přiložena složenka na kupní cenu zboží, kterou kupující uhradí do uvedeného data splatnosti.

3.5. Pokud kupující k úhradě zboží nepoužije k zásilce připojenou předvyplněnou poštovní poukázku a zvolí jiný způsob platby (např. bankovním převodem), je na straně kupujícího zodpovědnost za použití správných platebních údajů, tj. uvedení správné částky, variabilního symbolu a bankovního spojení. Prodávající nenese zodpovědnost za případnou újmu vzniklou kupujícímu v případě, že kupující při platebním převodu uvede nesprávný(-é) platební údaj(-e).

3.6. V případě, že je kupující v prodlení s platbou, prodejce jej na tuto skutečnost upozorní jednou upomínkou zdarma, aby dal možnost kupujícímu tuto situaci vyřešit (úhradou zásilky, vrácením zásilky, případně reklamací u pošty pro ztrátu zásilky). V případě, že kupující ani po prvním upozornění situaci nevyřeší, vyhrazuje si prodejce právo v dalších upomínkách účtovat poplatky spojené s přípravou, tiskem a zasíláním upomínek, stejně tak jako případně účtovat úroky z prodlení z dlužné částky (poplatky jsou: za druhou upomínku 40 Kč, za třetí 90 Kč, za čtvrtou 150 Kč, za pátou 220 Kč). V případě, že k vyřešení pohledávky nebude stačit ani zaslání pěti upomínek, si vyhrazuje prodejce právo předat neuhrazenou pohledávku některé ze společností, které se profesionálně zabývají vymáháním pohledávek.

3.7. Prodejce si vyhrazuje právo na tiskové chyby v reklamním materiálu a na internetu.

3.8. S ohledem na skutečnost, že kupní cena je hrazena prostřednictvím poštovní poukázky nebo bankovním převodem, a to vždy na bankovní účet, není prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou platbu u správce daně ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

3.9. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo na žádost kupujícího, vystaví prodejce ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad bude doručen se zbožím nebo elektronickou cestou na e-mail kupujícího. Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodejce povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Účtenka je vystavována v elektronické podobě, je kupujícímu zaslána na jeho e-mail. V případě, že kupující požaduje vystavení účtenky v tištěné podobě od prodávajícího, vystaví mu ji prodávající na základě žádosti kupujícího zaslané na e-mail info@petgourmet.cz a přidá ji k zakoupenému zboží.

3.11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.12. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Prodejce dodá zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím jiného autorizovaného doručovatele. Zboží je kupujícímu dodáno obvykle do jednoho až dvou týdnů od obdržení objednávky. V případě objednávky pravidelného zasílání je první zásilka kupujícímu dodána do 1-2 týdnů od obdržení jeho objednávky, následně bude prodejce kupujícímu zasílat každé čtyři týdny pravidelné zásilky zboží až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Prodejce se zavazuje vždy o další připravené pravidelné zásilce informovat kupujícího 3 pracovní dny před jejím odesláním prostřednictvím SMS, aby měl kupující čas zásilku odvolat, pokud by o ni aktuálně neměl zájem.

4.2. Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky. Případné náklady, které prodejci vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (opakované dodání), nese kupující.

4.3. V případě, že je zboží doručováno kupujícími prostřednictvím dopravce, je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. V případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná dodávka zboží, běží lhůta čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.2. Standardní formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách (www.petgourmet/wa), ale jeho použití je nepovinné. Písemný projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, příp. e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení a musí být zaslán na adresu zákaznického oddělení prodejce e-mailem: info@petgourmet.cz, nebo poštou: PetGourmet, P.O. BOX 50, 280 02 Kolín 2. Tato adresa také slouží k vrácení zboží. Po obdržení odstoupení prodejce potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu. Pro urychlení a zjednodušení celého procesu Vám doporučujeme odstoupit od smlouvy na telefonním čísle našeho zákaznického oddělení: 234 099 899 (Po - Pá 8:00 – 17:00).

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodejci nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodejci, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující není oprávněn vrátit prodejci zboží formou dobírky. Pro případ, že tak učiní, si prodejce vyhrazuje právo dobírku odmítnout, případně ponížit hodnotu peněžních prostředků, které bude na základě odstoupení povinen kupujícímu vrátit, o cenu dobírky a náklady s tím spojené. Kupující je povinen pro zaslání zboží zpět použít takovou doručovací službu, která dokáže zásilku doručit na P.O.Box.

5.5. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodejce oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodejci vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodejce povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodejce vrátí kupujícímu finanční prostředky převodem na bankovní účet. V případě, že kupující zboží uhradil jiným způsobem než převodem na účet a s vrácením peněžních prostředků převodem na účet nesouhlasí, v oznámení od odstoupení od smlouvy uvede, že si peněžní prostředky přeje zaslat stejným způsobem, jakým došlo k úhradě zboží. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.7. Kupující v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uvede číslo bankovního účtu, na který mu má být vrácena kupní cena. V případě, že kupující nebude souhlasit s převodem peněžních prostředků na bankovní účet, uvede tuto skutečnost v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy spolu s adresou, na kterou bude kupní cena vrácena prostřednictvím složenky. Vrácení kupní ceny složenkou je zatíženo poplatkem dle ceníku České pošty, prodejce tedy kupujícímu vrátí peněžní prostředky ponížené o částku odpovídající tomuto poplatku.

5.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující prodejci zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

5.9. Kupující odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodejci vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. V případě zrušení pravidelného zasílání se kupující obrátí na prodejce ideálně na telefonním čísle 234 099 899 (Po-Pá: 8-17 hod) z důvodu aktuálních informací o stavu zásilek. Lze samozřejmě využít i adresu elektronické či běžné pošty, která je uvedena v sekci Kontakty

5.11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanovuje, že bod 5.9. těchto VOP má přednost před bodem 6.7. těchto VOP.


VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Prodejce odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

6.4. Kupující sdělí prodejci, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodejce; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelné. Neodstraní-li prodejce vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 6.5.

6.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodejce odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodejce vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodejce.

6.6. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodejci na jeho náklady zboží původně dodané, pokud se nedohodnou jinak

6.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodejci, co ještě vrátit může, a dá prodejci náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.1., může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.11. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, má se za to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).

6.12. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

6.13. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodejci vždy písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu prodejce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

6.14. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodejce v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.15. Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

6.16. O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Kupující na základě objednávky zboží sděluje prodejci své osobní údaje. Za osobní údaje jsou dle čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (zákazníkovi); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správcem poskytnutých osobních údajů je prodejce, který osobní údaje shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

Pro účely uzavření kupní smlouvy a jejího splnění, sděluje kupující prodejci údaje o svém jménu, bydlišti, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen „Osobní údaje“). Jméno kupujícího a adresa jeho bydliště jsou sdělovány za účelem uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány za účelem kontaktování kupujícího z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů kupujícího pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení souhlasu ze strany kupujícího, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s kupujícím.

7.2. Kromě zpracování osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodejcem a kupujícím, dochází ze strany prodejce k využívání osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, pro marketingové účely - za účelem nabízení výrobků a služeb svých i jiných společností, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, rovněž i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů k marketingovému využití je kupujícím udělován zvlášť, a to na základě telefonního hovoru ze strany prodejce či kupujícího, anebo prostřednictvím webového rozhraní prodejce, zaslaného emailu, SMS či dopisu. Informace ve smyslu čl. 12 nařízení GDPR jsou kupujícímu přístupny na www.petgourmet.cz/ou, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující sdělí prodejci za tímto účelem v průběhu telefonního hovoru nebo ze které byl kupujícím odeslán souhlas se zpracováním Osobních údajů.

7.3. Prodejce prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou nutnosti vymáhání pohledávek prodejce právní cestou, kde by důvodem byla ochrana jeho práv a oprávněných zájmů, a s výjimkou předávání Osobních údajů zpracovatelům osobních údajů za účelem zajištění doručení zboží a platebního styku, případně za účelem zajištění marketingových akcií, pokud k takovému užití Osobních údajů dal kupující souhlas, a to mimo jiné společnostem: Conectart s.r.o., Attigente Group s.r.o., AVA Call s.r.o., Call Time Strategy s.r.o., Coolcentrum Pankrác s.r.o.., Crystal Call s.r.o., Data Building s.r.o., Direct Communication s.r.o., DomiCall s.r.o., Formica Group s.r.o., InaMax Services s.r.o., Live Energy s.r.o., Pavel Kocman, René Chudík, Jan Pavel, Ing. Václav Kovalčík, Ing. Šárka Jelínková, Ing. Jiří Maroušek, Difference Makers s.r.o., salesforce.com EMEA Limited, blue-infinity s.r.o., ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Creditexpres ČR s.r.o., MBA Consulting s.r.o., Nevven a.s., Česká pošta s.p. Údaje poskytnuté prodejcem zpracovateli budou zpracovávány výhradně dle pokynu prodejce a na základě smlouvy uzavřené v souladu s čl. 28 nařízení GDPR. Detailní údaje o zpracovatelích, tj. komu byly osobní údaje předány, sdělí prodejce kupujícímu na základě žádosti zaslané na e-mail info@petgourmet.cz.

Všechny zúčastněné subjekty budou postupovat tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. (Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 33084) a v souladu s nařízením GDPR.

7.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.5. Kupující může svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat, a to pro kterýkoliv z výše uvedených účelů. Pro co nejrychlejší vyřízení požadavku na odvolání souhlasu musí být takové odvolání ze strany kupujícího provedeno některým z následujících způsobů:
a) písemně, a to na kontaktní adresu zákaznického oddělení: PetGourmet, P.O. BOX 50, 280 02 Kolín 2 ;
b) emailem, a to na adresu: info@petgourmet.cz;
c) telefonicky, a to na čísle: 234 099 899

7.6. Kupující má právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto k Osobním údajům; má právo požadovat opravu nepřesných Osobních údajů, případně právo na odstranění stavu, který je v rozporu s jeho požadavky (zablokování, doplnění, výmaz Osobních údajů aj.). V případě nespokojenosti s jednáním prodejce či pochybností o dodržování zákonů v oblasti ochrany Osobních údajů má kupující právo se obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů. Tím nejsou dotčena další práva kupujícího vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a práva kupujícího vyplývající z nařízení GDPR.

Podrobné informace ohledně možnosti uplatnění těchto nároků je prodejce připraven na požádání kupujícího sdělit v písemné formě.

7.7. Osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady kupujícím (reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 let pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání soudní žaloby vůči prodávajícímu nebo zahájení řízení u České obchodní inspekce.

7.8. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

8.1. Dle ust. § 20d ZOS má každý kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z kupní smlouvy uzavřené s prodejcem (dále jen „spor“).

8.2. Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Internetová adresa ČOI je www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.
Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodejce doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakty na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace, případně se při nespokojenosti s řešením obrátit přímo na ombudsmana společnosti "ombudsman(zavináč)petgourmet.cz".

8.3. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh zákazníka, který je zákazník oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil poprvé své právo, které je předmětem sporu.

8.4. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20y zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.9.2022 ( a nahrazují verzi platnou od 1.7.2021).

9.2. Prodejce si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nevztahují na již dříve uzavřené kupní smlouvy.

PetGourmet